Jak przygotować regulamin wycieczki szkolnej?

7 grudnia 2021 r.

Regulamin wycieczki szkolnej można podzielić na dwie składowe: regulamin organizacji wycieczek szkolnych oraz regulamin zachowania w czasie trwania wycieczki. Drugi aspekt dotyczy zasad, z którymi muszą zapoznać się i które muszą przestrzegać uczniowie. W razie rażących uchybień, na prośbę kierownika wycieczki, rodzice zobowiązani są do odebrania dziecka, które nie przestrzega obowiązujących zasad. Po przygotowaniu programu wycieczki i ustaleniu wszystkich aspektów organizacyjnych, należy poinformować uczestników o podjętych ustaleniach, w szczególności o trasie, harmonogramie i regulaminie.


Regulamin wycieczki szkolnej opracowuje się w głównej mierze w oparciu o: 

1.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola,szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U z 2018r., poz.1055)
2.Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm.)
3. Statut szkoły
4. Kodeks pracy

Kto zobowiązany jest do przygotowania regulaminu?
Zespół wychowawczy lub zespół nauczycieli powołany przez dyrektora.

Kto akceptuje regulamin?
Treść regulaminu uzgadniana jest z dyrektorem, który zatwierdza go i podpisuje. W tym celu składa na nim pieczęć szkoły i pieczątkę imienną.

W jakim terminie sporządza się regulamin?
Regulamin sporządza się przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

Kto otrzymuje regulamin?
Regulamin udostępnia się wychowawcom klas, którzy to przedstawiają go uczniom i rodzicom. Każdy z rodziców i uczniów powinien mieć możliwość zapoznania się z dokumentem, więc szkoła może go również zamieścić na własnej stronie internetowej. Sekretarz szkoły rejestruje regulamin i odpowiednio go oznacza.

Jak długo przechowuje się regulamin i co jaki czas należy go aktualizować?
Regulamin powinien być przechowywany przez 5 lat i aktualizowany każdorazowo po zmianie przepisów związanych z organizacją wycieczek.

Przykładowy regulamin organizacji wycieczki szkolnej określa:

- cel wycieczki np. poznanie kultury i języka innych państw, upowszechnianie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej, wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania
- minimalną liczebność grupy uczniów przy której może zostać zorganizowana wycieczka    
- jakie są dopuszczalne rodzaje wycieczek oraz jak wygląda organizacja w każdym z ich przypadku: np. wycieczka rowerowa liczebność: 2 opiekunów na grupę 10-13 uczniów; wycieczka autokarowa - liczebność grupy :1 opiekun na 15 uczniów
- kto może być kierownikiem i opiekunem wycieczki oraz jakie obowiązki spoczywają na nich podczas wyjazdu, np. kierownik wycieczki opracowuje program, harmonogram oraz regulamin wycieczki; opiekun sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami, sprawdza liczbę uczestników podczas wyjazdu
- jakie dokumenty zobowiązany jest przedstawić kierownik wycieczki, tj. karta wycieczki, listę uczniów uczestniczących w wycieczce, pisemne zgody rodziców, regulamin z podpisami uczniów i rodziców
- jakie dokumenty musi dostarczyć rodzic przed wyjazdem np. karta uczestnika wycieczki 
- jak przebiega finansowanie wyjazdu
-
jak postępować w przypadku niepełnosprawnego uczestnika np. organizatorzy powinni zapewnić warunki odpowiednie do specyficznych potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności
- informacje o ubezpieczeniu uczestników wyjazdu np. uczestnicy wycieczek podlegają ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków, a w wycieczkach zagranicznych - ubezpieczeniu od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków
- określa miejsce zbiórki przed planowaną wycieczką

Regulamin zazwyczaj posiada dodatkowe załączniki (wzory dokumentów):
- karta wycieczki z harmonogramem na każdy dzień
- lista uczestników z adresem i telefonem do rodziców
- wzór rozliczenia wycieczki
- plan finansowy wycieczki
- pisemna zgoda rodziców na udział w wycieczce (inna w przypadku zawodów sportowych)

Regulamin zachowania się uczniów podczas wycieczki określa:

- do czego zobligowany jest uczeń, np. do posiadania legitymacji szkolnej, ubioru adekwatnego do charakteru wycieczki i stawienia się na miejscu zbiórki o wyznaczonej godzinie, zachowywać się w sposób kulturalny i zdyscyplinowany, dbać o czystość wokół siebie
- zasady panujące w autokarze i podczas samego zwiedzania z grupą np. nie należy oddalać się od grupy, nie wolno spacerować po autokarze podczas jazdy, należy stosować się do zakazów i nakazów wydawanych przez kierownika wycieczki/opiekunów   
- co jest zakazane podczas wycieczki, np. palenie papierosów, picie alkoholu lub zażywanie narkotyków
- jakie konsekwencje grożą za nieprzestrzeganie regulaminu, np. konsekwencje wyciągane są zgodnie z zasadami oceniania zachowania w danej szkole; zawiadomienie rodziców/opiekunów prawnych czy dyrektora szkoły; konsekwencje finansowe za szkody     materialne. Osoba łamiąca regulamin wycieczki, łamie jednocześnie regulamin szkoły, w związku z czym może zostać ukarana w sposób przewidziany w statucie szkoły.

Dodatkowo mogą być dołączone inne dokumenty mówiące o zasadach bezpieczeństwa stosowanych przy konkretnych typach wycieczek:

- zasady poruszania się po drodze w czasie trwania wycieczki
- zasady zachowania się w czasie korzystania ze środków komunikacji
- zasady zachowania się na kąpieliskach, nad morzem, czy w górach itp.

Regulamin w trakcie pandemii

Mając jednak na uwadze organizację wycieczki w dobie pandemii, warto uzupełnić regulamin o nowe punkty, które będą uwzględniały stosowanie szczególnych zasad bezpieczeństwa i środków sanitarnych.

Z naszej strony rekomendujemy poniższe zapisy:

Wszyscy uczestnicy wycieczki są zobowiązani do przestrzegania najważniejszych zasad bezpieczeństwa:

- dbania o higienę, w szczególności częstego mycia/dezynfekowania rąk

- niezwłocznego zgłaszania wszelkich niepokojących objawów chorobowych takich jak kaszel, duszności, podwyższona temperatura, złe samopoczucie

- korzystania z osłon na usta i nos na polecenie pilota wycieczki, kierownika wycieczki lub opiekuna

- w trakcie zwiedzania obiektów uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa obowiązujących w danym obiekcie, np. w muzeach i innych obiektach zamkniętych może być konieczność używania zasłony na usta i nos lub ograniczenie liczby osób przebywających jednocześnie w danym pomieszczeniu.

Pod regulaminem uczeń oraz rodzic powinni złożyć podpis, który potwierdza, iż uczestnik wycieczki zapoznał się z regulaminem wycieczki i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Zgodnie z ogólnie przyjętą zasadą uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce organizowanej, w dniach zajęć szkolnych mają obowiązek brać udział w zajęciach z oddziałem/klasą wyznaczoną przez dyrektora.

Loader